„НЕТКОМ" ЕООД ОБЩИ УСЛОВИЯ
/валидни от 02.12.2019 г./

за взаимоотношенията с крайните потребители на „НЕТКОМ" ЕООД, далекосъобщителен оператор с удостоверение за регистрация по обща лицензия № 217 - 05942/23.03.2006 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията град Карнобат, област Бургас.
РАЗДЕЛ I
Предмет и общи положения

I.1 .С тези Общи условия на договора между „НЕТКОМ" ЕООД, с адрес на управление гр. Карнобат, област Бургас улица „Димитър Полянов" 7, ЕИК 147012010,наричан по-долу "ОПЕРАТОР", и неговите крайни потребители, наричани по-долу "ПОТРЕБИТЕЛИ" се уреждат условията и реда за предоставяне на далекосъобщителни услуги по удостоверение за регистрация по Обща лицензия № 217 - 05942/23.03.2006 г., издадено на ОПЕРАТОРА за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея, наричана по-нататък "МРЕЖАТА", на територията на град Карнобат, област Бургас.
I.2.Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
I.3.ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България.

РАЗДЕЛ II
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

II. 1. ОПЕРАТОРА е обществен далекосъобщителен оператор, които изгражда, поддържа и използва Обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни (Мрежата) и предоставя обществени далекосъобщителни услуги чрез нея. Предоставените услуги са посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ 1 на Общите условия.
II.2. Мрежата е съвкупност от взаимно свързани линии и съоръжения и се явява среда за пренос на данни. Трансферът на данните се извършва чрез ТСР/IР протокол.
II.3. Абонатно отклонение - включва абонатната линия от разпределителната кутия до абонатния контакт за връзка с уреда на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
II.4. Разпределителна кутия - електронен разпределителен елемент поставен в херметична кутия извън имота на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
II.5. Абонатен контакт - букса, монтирана на територията на имота на ПОТРЕБИТЕЛЯ от която може директно да се предава сигнал на входа на устройството на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
II.6. Абонатен интерфейс - LАNкарта, която се поставя (или е вградена) в компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
II.7. Включване към Мрежата - действия, при което:
II.7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се включва към разпределителната кутия посредством абонатно отклонение;
II.7.2. Извършва се инсталация на абонатния интерфейс (ако не е инсталиран):
II.7.3. Извършват се първоначални настройки - въвеждане на IР адрес, DNS, GАТЕWАY, МАSК, протоколи и др.
II.8. Такса за свързване към мрежата - цената, заплащана от ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу която се изгражда Абонатно отклонение .
II.9. Месечен абонаментна такса - цената, която заплаща ПОТРЕБИТЕЛЯ за използване на определен вид услуги за един месец.
II. 10. Лицензна територия - територията на град Карнобат.
II.11. Интернет-глобална информационна мрежа.
II. 12. Сървър - компютър, който обслужва мрежа от компютри и служи за съхраняване, обработка и трансфер на информация.
II.13. Трансфер на данни - обмяна на данни между компютрите и глобалната информационна мрежа.
II.14. Скорост на обмен на данни - количеството единици информация, която се обменя за 1 секунда, измерва се в Mbps (мегабити за секунда).
II.15. Месечен трафик - Количеството единици информация, която се е обменила между компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ и глобалната информационна мрежа (интернет) за период от 1 месец. Месечния трафик включва както входящия така и изходящия трафик. Измерва се в МB ( мегабайти).
II.16. Споделен трафик - трафик на данни, които се разпределя между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и не е с гарантирана скорост във времето.
II.17. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА - природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения и т.н.;
II.18. ПРИЧИНИ НЕЗАВИСЕЩИ ОТ ОПЕРАТОРА -откраднати кабели, прекъсване на електрозахранването в района и т.н.
II.19. КРАЙНО УСТРОЙСТВО: устройство, предназначено за пряко или непряко свързване към крайна точка на обществената далекосъобщителна мрежа за предаване, пренасяне, обработка или приемане на информация.

РАЗДЕЛ III
ВИД, ОБЕМ И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ И УСЛУГИ

III. 1. ПОТРЕБИТЕЛЯ възлага, а ОПЕРАТОРА приема да свърже ПОТРЕБИТЕЛЯ към Мрежата и срещу заплащане на месечна такса да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ заявената от него услуга.
III.2. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави предлаганите услуги на всички потенциални ПОТРЕБИТЕЛИ в лицензираната територия, където съществува техническа възможност за това.
III.3. ОПЕРАТОРЪТ предоставя всички услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при условия на равнопоставеност, съобразно договорената цена на услугата.
III.4. ОПЕРАТОРА дава информация за вида, начина и обема на използване на съответната услуга.

РАЗДЕЛ IV
ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

IV. 1. Цената на месечната такса се определя въз основа на избрания тарифен план по ПРИЛОЖЕНИЕ1.
IV.2.При включването ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща авансово една месечна такса.
IV.4.ОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ едноседмичен перид на тестване на услугата,през който период ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право де се откаже от ползването на услугата.В този случай на
ПОТРЕБИТЕЛЯ се възстановяват внесените суми.
IV.5.Всеки месечен период на ползване на услугата се предплаща.След изтичане на предплатения
период и ако няма предплащане за следващ период,услугата се прекратява автоматично.
Периодите на предплащане ма услугата са на базата на един календарен месец.Всеки предплатен
период представлява една или повече месечни такси,които съответстват на един или повече
календарни месеци.
Месечният период тече от датата на предплащане на периода.Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ предплати нов
период преди изтичането на стария,то новият период се прибавя от датата на изтичането на стария.
IV.6. След заплащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ в брой на таксата в касата на ОПЕРАТОРА, се издава квитанция,в която се вписва началната и крайната дата на предплатения период.
Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е фирма,плащането става след издаване на фактура.За тези,които
плащат по банков път,срокът за плащане е до един месец след датата на получаване на фактурата.
След тази дата ОПЕРАТОРЪТ има право да спре услугата и да прекрати Договора до превеждане
на сумата по фактурата.
IV.7. Таксите се заплащат в касата на ОПЕРАТОРА , находяща се на ул. "А.Денев”16А
IV.8. ОПЕРАТОРЪТ уведомява КРС и крайните потребители за цените, на които ще предоставя далекосъобщителните услуги, в 7 дневен срок преди датата на влизане в сила.

РАЗДЕЛ V
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

V.1. ОПЕРАТОРА се задължава:
V.1.1. Да достави необходимите материали, да извърши качествен монтаж на абонатното отклонение и да извърши първоначална настройка на софтуера на компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ, което осигурява съответствието на техническите характеристики на Мрежата в нормативните актове и международни стандарти.
Забележка: ОПЕРАТОРЪТ се задължава да извърши само първоначалните настройки на софтуера, като не се задължава да го поддържа в изправност по време на ползване на услугата.
V.1.1. Да използва само технически изправни далекосъобщителни устройства. Всички далекосъобщителни устройства, използвани от ПОТРЕБИТЕЛЯ, се включват към мрежата само ако са оценени за съответствие и, пуснати на пазара, съгласно действащите нормативни актове.
V. 1.2. Да осигури изграждането, поддържането и използването на Мрежата, нейната непрекъсната и качествена работа.
V. 1.3. Да запознае ПОТРЕБИТЕЛЯ при включването му към Мрежата как да ползва предлаганата му услуга. Задължително се инструктира ПОТРЕБИТЕЛЯ как да борави с Мрежата при повреди, аварии, бури, прекъсване на токозахранването и др.
V. 1.4. Да осигури безопасна работа на работещите с мрежата лица, проверяващите и населението, както при нормални условия, така и при условия на неизправност.
V. 1.5. Да поддържа Мрежата в изправност за своя сметка през времето,през което се ползва услугата.
V.1.6. В най-кратък срок, но не по-дълъг от 24 часа, да отстрани дребни повреди. При форсмажорни обстоятелства, в резултат на които Мрежата е претърпяла големи повреди, да се извърши привеждане на Мрежата в нормалмо състояние не по-късно от 72 часа след установяване на причините за авариите.
Забележка: а) Дребни повреди - повреди в разпределителната кутия или в абонатното отклонение.
б) Големи повреди - прекъснат магистрален или субмагистрален кабел, повреден сървър, повредено ел. захранване, повредени едновременно повече от 5 разпределителни кутии.
V.1.7. Аварии, причинени от ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на имота на ПОТРЕБИТЕЛЯ, се отстраняват в същите срокове, но срещу заплащане.
V. 1.8. Да спазва срока договорен с ПОТРЕБИТЕЛЯ за технически прегледи за отстраняване на аварии в имота на ПОТРЕБИТЕЛЯ, съобщени от същия.
V.1.9. Да осигури телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при повреди и прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите - 0888333126, 0885924822
V. 1.10. Да не контролира информацията, която може да бъде достъпна чрез услугата, и да не проверява съдържанието на информацията, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпраща, без това да се изисква от компетентните държавни органи.
V.1.11. В съответствие на изискванията на Закона и лицензията ОПЕРАТОРА предоставя Мрежата на оторизираните държавни органи при настъпване на "военно положение", "положение на война", при бедствия и аварии.
V.1.12. ОПЕРАТОРЪТ обявява валидните ОУ на подходящи общодостъпни места в своя офис през целия период на действие на лицензията и на итернет страницата си www.http://netcombg.net/OU/index.html

V.2. ОПЕРАТОРЪТ има право:
V.2.1. Да получи достъп, след предварително уведомяване по съответния ред и срок-, до всички части на Мрежата с цел отстраняване на
аварии и дефекти. Искането се отправя по телефона или от техническо лице на ОПЕРАТОРА.
V.2.2.. Да увеличава качеството на услугите, съгласно обявените в тях спецификации и стандарти за качество на услугите.
V.2.3. Да прекрати Договора едностранно и изключи ПОТРЕБИТЕЛЯ от Мрежата при наличие на обстоятелства по т. VII.9, VII.10,VII.12и VII.13 от ОУ.
V.2.4. При наличие на възможност да свърже Мрежата към други обществени далекосъобщителни мрежи и да предоставя чрез тях възможност за ползване на други далекосъобщителни услуги.
.

РАЗДЕЛ VI
А. Мрежова неутралност

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп и разпространение на информация и съдържание - това важи както за
изпращане,така и за получаване на данни в рамките на Услугата достъп до интернет /УДИ/
ОПЕРАТОРЪТ третира еднакво целия трафик,без дискриминация,ограничение или намеса,независимо от подателя и получателя,съдържанието.до което е получен достъп или което е разпространено,използваните или предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства.
При ползването на услугата УДИ ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава неограничен достъп до интернет.Трафикът сеуправлява единствено по скорост /в зависимост от тарифния план/.Изключение се прави само при наличието а кибер/хакерски атаки.
В този случай може временно да се блокират портове и протоколи,както и да се изключи ПОТРЕБИТЛЯ от мрежата ъм когото е насочена или от когото е генерирана кибер/хакерската атака до нейното приключване.
ОПЕРАТОРЪТ може да приложи мерки за запазване на целостта и сигурността на мрежата при следните случаи:
- задръстване на мрежови устройства с трафик към тях.Ако трафикът е от ПОТРЕБИТЕЛЯ той се изключва от режата до отсраняване на причната за този трафик.
- смяна на IP адрес на компютър в мрежата с цел прикриване на идентичността му /спуфинг/ - следва физическо изключване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
- хакерски атаки срещу компоненти на мрежата или крайното оборудване - следва блокиране на определени ортове и протоколи и филтриране на малките пакети трафик,което може да се отрази на онлайн игрите,камерите за видеонаблюдение и др.
- разпространение на зловреден софтуер,вируси и др.- следва блокиране на IP адреса-източник и/или физическото зключване на ПОТРЕБИТЕЛЯ когато той е източника на зловредния софтуер или вирусите.
ОПЕРАТОРЪТ има право да:
- блокира IP адреси,които са известен източник на посегателства.Тогава ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма достъп до определени сайтове и приложения:
- блокира IP адрсес,които са източник или обект на текущо посегателство.Тогава ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма достъп до определени сайтове и приложения или няма достъп до УДИ,когато той е източникът на посегателството:
- блокира IP адеси,които са част от софтуерни приложения,които работят в автономен режим и имат за цел кражба а лични данни /бот мрежа/.Тогава ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма достъп до съответните приложения.
- блокира определени портове,които представляват заплаха за сигурността и целостта на мрежата.Тогава е могат да се използват някои услуги,като например онлайн наблюдение на охранителни камери,няма връзка с прокси сървъри и др.
ОПЕРАТОРЪТ блокира определени интернет страници,когато това се изисква при изпълнение на съдебно разпореждане и разпореждане на ГДБОП.Тогава ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма достъп до съответните интернет страници.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва крайни устройства по свой избор,които се свързват към Съобщителнта мрежа.Тези устройства трябва да съответстват на изискванията на Закона за технически изисквания към продуктите.ОПЕРАТОРЪТ може да откаже използването на устройства,които не отговарят на тези изсквания.
При свързване на абоната с оптика до дома /FTTH/ при ПОТРЕБИТЕЛЯ се инсталира оборудване,което е предоставено от ОПЕРАТОРЪТ и е част от мрежата /не е собственост на ПОТРЕБИТЕЛЯ/.Информция за техническите характеристики и интерфейсите на това оборудване са налични на www.http://netcombg.net/specificacia.html
Забележка:Ако се налага за ползването на услугата Операторът да предостави свое оборудване за възмездно олзване,страните подписват Приемо - предавателен протокол,в който е вписана цената на оборудването.
Ако по време на ползването на услугата оборудването се повреди по:
- вина на Потребителя,тогава Потребителя за да продължи да ползва услугата трябва да закупи ново оборудване.
- вина на Оператора,тогава Потребителя получава ново оборудване безплатно.
В случай,че Потребителят прекъсне плащането за повече от 3 месеца,той се задължава да върне оборудването в работещ вид,или да заплати неговата стойност,описана в Приемо-предавателния протокол.

Б.Правна защита на ПОТРЕБИТЕЛЯ при отклонения от параметрите на услугатта

Б.1. Отклонения от параметрите на услугата- дефиниции:
1.Краткротрайно отклонение - отклонени в параметрите на услугата съгласно тарифния план за 1 ден в рамките на един месец
2.Временно отклонение - отклонени в параметрите на услугата съгласно тарифния план за 3 последователни дни в рамките на един месец..
3.Значително и непрекъснато отклонение - отклонени в параметрите на услугата съгласно тарифния план до 2 последователни седмици в рамките на един месец..
4.Редовно повтарящо сеотклонение - повече от едно временно отклонение в рамките на един месец..

Б.2.Правна защита
В случаите на т.VI.Б.1.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава компенсация във вид на допълнителен безплатен период,отговарящ на времето на отклонението.
В случаите на т.VI.Б.1.4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава обезщетение в размер на 1.01 от съответната част на месечната такса за периода на това отклонение или компенсация във вид на допълнителен безплатен период ,отговарящ на времето на отклонението /по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ/.
Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не получава услугата със заложените параметри в случаите на т.VI.Б.1.3 и т.VI.Б.1.4 в продължение на 2 последователни месечни периода той има право да прекрати Договора без да дължи неустойки.В случай,че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предплатил период,ОПЕРАТОРЪТ възстановява сумата за оставащия период,за който няма да се ползва услугата поради прекратяване на Договора.Месчни такси за месеците,за които е получил отстъпка не се възстановяват.
Забележка: За отклонение от параметрите на услугата не се считат случаите,когато това се дължи на клиентско стройство /рутер,компютър,суич/.
Измерването на параметрите на услугата не се извършва през WiFi на клиентския рутер.
Всички периоди текат от момента на подаване на информация от ПОТРЕБИТЕЛЯ /писмена или устна/
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да подава жалби до ОПЕРАТОРА в офиса на НЕТКОМ на ул.“Алекси Денев“16А.
ОПЕРАТОРЪТ разглежда жалбата и в едномесечен срок дава отговор.Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е доволен от отговора има право да подаде жалба до Комисията за регулиране на съобщенията на www.crc.bg

РАЗДЕЛ VII
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

VII.1. Да осигури към интерфейса на своя компютър защита срещу електромагнитни смущения при гръмотевични бури, която защита трябва да отговаря на действащите нормативни актове. Тази защита трябва също така да бъде добре заземена.
VII.2. Да не предоставя на трети лица достъп до Мрежата и да не подава сигнал на трети лица без знанието на ОПЕРАТОРА В случай че трето лице се включи в тази част от мрежата, която се намира в имота на ПОТРЕБИТЕЛЯ, то последният е длъжен незабавно да уведоми ОПЕРАТОРА.
VII.3. Да уведоми ОПЕРАТОРА за констатирани аварии и повреди и да не извършва сам каквито и да е ремонти и промени в Мрежата.
VII.4. Да предостави на ОПЕРАТОРА достъп до имота си за изграждане на абонатното отклонение, за отстраняване на аварии и профилактика на Мрежата във време което е предварително съгласувано.
VII.5. Да информира своевременно ОПЕРАТОРА за продажбата на имота или отдаването му под наем, при наличие на монтирано абонатно отклонение в този имот.
VII.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласието си да се ползват общите части на сградата, в която е разполoжен имотът му както и фасадата на сградата с цел полагане на кабели и монтиране на разпределителни кутии.
VII.7. Когато ползва услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не нарушава умишленно работата на Мрежата и да не вреди на другите ПОТРЕБИТЕЛИ. При незаконно проникване на ПОТРЕБИТЕЛЯТ в сървърите на ОПЕРАТОРА или в компютрите на други ПОТРЕБИТЕЛИ, Договорът и услугата се прекратяват едностранно от страна на ОПЕРАТОРА без предизвестие. Ако проникването е криминално деяние съответния нарушител се съобщава на компетентните държавни органи.
VII. 8. Да не променя настройките на компютъра, касаещи ползването на услугата по Договора, като IР адрес, DNS, GATEWAY.
VII.9. При наличие на обстоятелства, които вредят на нормалната работа на Мрежата (неизправен интерфейс, компютър или софтуер), да предприеме действия за отстраняване на неизправностите. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ се изключва временно от Мрежата до отстраняване на неизправностите.
VII. 10. Да използват само крайни устройства, на които е оценено съответствието съгласно НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (Приета с ПМС № 175 от 7 август 2002 г., Обн., ДВ, бр. 79 от 16.08.2002 г.; изм., бр. 115 от 2002 г.,бр. 13 от 11.02.2003 г.)
VII. 11.Да не извършват каквито и да е промени в крайните устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от ОПЕРАТОРА.

РАЗДЕЛ VIII
ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

VIII. 1. Да изисква отстраняване на повредите в предвидените срокове.
VIII.2. Да изисква техникът, който обслужва и отстранява повредите да се легитимира по подходящ начин.
VIII.З. Да плати пропорционакно намалена месечна абонаментна такса, ако не получава услугите, договорени между страните в срока, съгласно т. V. 1.7.
VIII.4. Когато възникнат непредвидени аварии да окаже необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА, независимо, че не е предварително информиран по съответния ред.

РАЗДЕЛ IX
Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
IX. 1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия.
РАЗДЕЛ Х
Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
(договор за услуги)

Х.1. Всеки един от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключва с ОПЕРАТОРА индивидуален писмен Договор, за който се прилагат всички разпоредби на настоящите Общи условия.
Х.2. Изменение на сключените писмени Договори се допуска с подписване на допълнителни писмени споразумения /анекси/ към него и при следните обстоятелства:
Х.2.1. Изменение на клаузите на Договорите може да поиска всяка от страните в срока на действието му.
Х.2.2.. Изменение на Договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.

ЗАБЕЛЕЖКА:Ако има противоречие между индивидуалния писмен Договор и Общите
Условия предимство имат клаузите в Договора.

СРОКОВЕ, ВАЛИДНОСТ,ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

X.3. Срокът на действие на всеки писмен договор е 6 (шест) месеца.След изтичането на шетмесечния
срок на Договора,всяка една от страните може да прекрати Договора с едномесечно писмено
предизвестие,като в този случай никоя от страните по Договора не дължи обезщетение на другата
страна.
Забележка:Ако ПОРТЕБИТЕЛЯТ е предплатил услугата,ОПЕРАТОРЪТ изчаква да изтече
предплатения период или възстановява прпорционално остатъка от прдплатената такса.

X.4 Договорът влиза в сила от деня на подписването му.В едноседмичен период от влизането му
сила ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да пекрати Договора,като в този случай му се възстановяват внесените суми.
Х.5 ОПЕРАТОРЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за влизане в сила на нови промени или допълнения в ОУ чрез публикуването им в сайта на ОПЕРАТОРА- www.netcombg.net един месец преди влизането
им в сила.
X.6.Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приема новите промени в ОУ/Общите условия/ по какъвто и да е повод Договорът се прекратява по общия ред.
X.7 Договорът се прекратява:
X.7.1. С едномесечно писмено предизвестие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
X.7.2. Автоматично,когато изтече предплатения от ПОТРЕБИТЕЛЯ период и няма предплащане за
нов период.
Тогава ОПЕРАТОРЪТ спира предоставяната услуга.В този случай никоя от страните не дължи
обезщетение на другата страна.Договорът се подновява автоматично от датата,на която постъпи
предплащане на услугата за нов период.
Х.7.3. При наличие на обстоятелства по точки VII.9., VII.10. VII.12 и VII.13 от ОУ.
X.7.4. Когато голяма част от Мрежата се унищожи поради причини независещи от страните - автоматично.
X.7.5. Незабавно при заличаване на регистрацията на ОПЕРАТОРА по общата лицензия/отнемане на Лицензията;
X.7.6. Незабавно при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила;
X.7.7. Незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган;

РАЗДЕЛ XI
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

XI.1 1. За всичко неупоменато в Договора и в ОУ, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото гражданско законодателство на РБългария.
XI.2. Страните в Договора и тези в ОУ при възникване на спорове, неупоменати в Договора и тези в ОУ, решават взаимните проблеми в приятелски дух при взаимни компромиси, а ако това е невъзможно, се обръщат към компетентния съд.
XI.3. Приемането на услугата означава, че страните познават и приемат ОУ.

Страните не носят отговорност при настъпване на форсмажорни обстоятелства.

XI.5.За сключените до момента на публикуване на тези ОУ индивидуални Договори вече се прилагат разпоредбите на тези ОУ.

РАЗДЕЛ XII
ДРУГИ УСЛОВИЯ

XII.1. Прекъсването на електрозахранването в накой участък на Мрежата причинява спиране на сигнала в район, където има ток. ОПЕРАТОРА е абонат на "Електроснабдяване", както и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по настоящия Договор.
XII.2. При лоши метеорологични условия е възможно качеството на някои услуги да се влоши.
XII.З. В договора страните се идентифицират както следва:
XII.3.1. ОПЕРАТОР - с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, лицето представляващо ОПЕРАТОРА, номер по БУЛСТАТ и банкова сметка;
ХII.3.2. ПОТРЕБИТЕЛ:
а) физическо лице - с име , ЕГН по документи за самоличност, адрес за кореспонденция,тел.
/факс или email/ а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално
заверено пълномощно, съдебно решение и др.);
б) фирма –наименование, адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ и
лицето,което го представлява.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Ценови пакети
за предоставяните от ОПЕРАТОРА услуги
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Неограничен интернет достъп при споделен трафик със скорост на трансфер на данните 50 Mbps
Цена 16 лв.
Детайли на услугата:
- БГ-Пиъринг - максимална скорост 50 Mbps ,Международен интернет - максимална скорост 10 Mbps
Обичайно налична скорост - 40 Mbps в 80% от времето.Минимална скорост - 10 Mbps

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Неограничен интернет достъп при споделен трафик със скорост на трансфер на данните 100 Mbps
Цена 20 лв.
Детайли на услугата:
- БГ-Пиъринг - максимална скорост 100 Mbps ;Международен интернет – максимална скорост 30 Mbps
Обичайно налична скорост - 80 Mbps в 80% от времето.Минимална скорост - 20 Mbps
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Неограничен интернет достъп при споделен трафик със скорост на трансфер на данните 150 Mbps
Цена 25 лв.
Детайли на услугата:
- БГ-Пиъринг - максимална скорост 150 Mbps ;Международен интернет - максимална скорост 50 Mbps
Обичайно налична скорост - 125 Mbps в 80% от времето.Минимална скорост - 30 Mbps
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.Неограничен интернет достъп при споделен трафик със скорост на трансфер на данните 200 Mbps
Цена 28 лв.
Детайли на услугата:
- БГ-Пиъринг - максимална скорост 200 Mbps ;Международен интернет - максимална скорост 70 Mbps
Обичайно налична скорост - 160 Mbps в 80% от времето.Минимална скорост - 40 Mbps
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.Договаряне на цените и скоростите.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всички обявени цени са с ДДС.
Забележка:ПОТРЕБИТЕЛИ,в които има инсталирано захранване получават отстъпка от
цената,която се договаря и съответно се вписва в Договора договорената цена.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

"НЕТКОМ" ЕООД
8400 гр. Карнобат, ул. „Д.Полянов" 7
0888333126, 0885924822
www.netcombg.net